محصولات ما

آشنایی با محصولات گروه جهان نما

محصولات شرکت پگاه جهان نما

آنالیز مواد مغذی موجود در دان آماده پگاه جهان نما

آنالیز دان پلتواحدپری استارتر ویژه راسپری استارتر ویژه کابسوپراستارترپیش دانمیان دانپس دان۱پس دان ۲
انرژیکیلو کالری/کیلوگرم۳۰۰۰۲۹۸۰۳۰۰۰۲۹۸۰۳۰۰۰۳۰۲۰۳۰۵۰
پروتئین خام%۲۲.۵۲۰.۵۲۲.۵۲۰.۵۱۸.۶۱۷۱۶.۲
فیبر خام%۳۳.۳۳۳.۵۳.۲۳.۶۳
چربی خام%۴.۹۱۴.۸۵۴.۹۱۴۳.۶۳.۶۳.۵
لیزین%۱.۲۹۱.۲۳۱.۲۹۱.۲۱.۱۳۰.۹۹۰.۹۳
میتونین+سیستین%۱.۰۱۰.۹۷۱.۰۱۰.۹۱۰.۸۲۰.۷۵۰.۷۲
میتونین%۰.۶۳۰.۶۴۰.۶۳۰.۵۹۰.۵۰.۴۴۰.۴۲
ترئونین%۰.۹۰.۸۶۰.۹۰.۸۶۰.۷۵۰.۷۱۰.۷۳
آرژنین%۱.۳۳۱.۲۵۱.۳۳۱.۴۵۱.۲۵۱.۱۵۰.۹۹
تریپتوفان%۰.۲۵۰.۲۴۰.۲۵۰.۲۵۰.۲۳۰.۲۲۰.۲۳
کلسیم%۱.۰۵۱.۰۱۱.۰۵۰.۹۵۰.۹۱۰.۸۵۰.۸۱
فسفر در دسترس%۰.۵۰.۵۰.۵۰.۴۷۰.۴۵۰.۴۲۰.۳۸
سدیم%۰.۱۷۰.۱۷۰.۱۷۰.۱۷۰.۱۷۰.۱۷۰.۱۷
کلر%۰.۱۶۰.۱۶۰.۱۶۰.۱۹۰.۲۰.۱۹۰.۲
پتاسیم%۰.۵۱۰.۴۹۰.۵۱۰.۸۲۰.۷۲۰.۸۱۰.۶۵
اسید لینولئیک%۲.۶۱۱.۹۶۲.۶۱۲.۴۵۲۱.۷۱.۵۱
حدقال ماده خشک%۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸
شکل فیزیکی(میلیمتر)۱.۸۱.۸کرامبلپلتپلتپلتپلت
زمان مصرف(روز پرورش)۱-۷۱-۷۱-۷۸-۲۱۲۲-۳۰۳۱-۳۷۳۸-۴۲
میزان مصرف(گرم)۱۵۰۱۵۰۱۲۰۹۲۵۱۲۰۰۱۳۰۰۱۰۰۰
وزن اولیه جهت مصرف(گرم)---۱۶۵۸۵۰۱۵۸۰۲۲۰۰

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در واحد فروش و بازاریابی پگاه در تماس باشید

محصولات تولیدی مجموعه جهان نما

برای سفارش محصولات کلیک نمایید

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در واحد فروش و بازاریابی واحد مرغ در تماس باشید

گروه جهان نما

زنجیره تولید و توزیع گوشت مرغ

زنجیره تولید و توزیع گوشت مرغ