محصولات ما

آشنایی با محصولات گروه جهان نما

محصولات شرکت پگاه جهان نما

آنالیز مواد مغذی موجود در دان آماده پگاه جهان نما

محصولات تولیدی مجموعه جهان نما

آنالیز دان پلت واحد پری استارتر ویژه راس پری استارتر ویژه کاب سوپراستارتر پیش دان میان دان پس دان۱ پس دان ۲
انرژی کیلو کالری/کیلوگرم ۳۰۰۰ ۲۹۸۰ ۳۰۰۰ ۲۹۸۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۵۰
پروتئین خام % ۲۲.۵ ۲۰.۵ ۲۲.۵ ۲۰.۵ ۱۸.۶ ۱۷ ۱۶.۲
فیبر خام % ۳ ۳.۳ ۳ ۳.۵ ۳.۲ ۳.۶ ۳
چربی خام % ۴.۹۱ ۴.۸۵ ۴.۹۱ ۴ ۳.۶ ۳.۶ ۳.۵
لیزین % ۱.۲۹ ۱.۲۳ ۱.۲۹ ۱.۲ ۱.۱۳ ۰.۹۹ ۰.۹۳
میتونین+سیستین % ۱.۰۱ ۰.۹۷ ۱.۰۱ ۰.۹۱ ۰.۸۲ ۰.۷۵ ۰.۷۲
میتونین % ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۳ ۰.۵۹ ۰.۵ ۰.۴۴ ۰.۴۲
ترئونین % ۰.۹ ۰.۸۶ ۰.۹ ۰.۸۶ ۰.۷۵ ۰.۷۱ ۰.۷۳
آرژنین % ۱.۳۳ ۱.۲۵ ۱.۳۳ ۱.۴۵ ۱.۲۵ ۱.۱۵ ۰.۹۹
تریپتوفان % ۰.۲۵ ۰.۲۴ ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۲۳
کلسیم % ۱.۰۵ ۱.۰۱ ۱.۰۵ ۰.۹۵ ۰.۹۱ ۰.۸۵ ۰.۸۱
فسفر در دسترس % ۰.۵ ۰.۵ ۰.۵ ۰.۴۷ ۰.۴۵ ۰.۴۲ ۰.۳۸
سدیم % ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۷
کلر % ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۱۹ ۰.۲ ۰.۱۹ ۰.۲
پتاسیم % ۰.۵۱ ۰.۴۹ ۰.۵۱ ۰.۸۲ ۰.۷۲ ۰.۸۱ ۰.۶۵
اسید لینولئیک % ۲.۶۱ ۱.۹۶ ۲.۶۱ ۲.۴۵ ۲ ۱.۷ ۱.۵۱
حدقال ماده خشک % ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸
شکل فیزیکی (میلیمتر) ۱.۸ ۱.۸ کرامبل پلت پلت پلت پلت
زمان مصرف (روز پرورش) ۱-۷ ۱-۷ ۱-۷ ۸-۲۱ ۲۲-۳۰ ۳۱-۳۷ ۳۸-۴۲
میزان مصرف (گرم) ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۹۲۵ ۱۲۰۰ ۱۳۰۰ ۱۰۰۰
وزن اولیه جهت مصرف (گرم) - - - ۱۶۵ ۸۵۰ ۱۵۸۰ ۲۲۰۰
برای سفارش محصولات کلیک نمایید

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در واحد فروش و بازاریابی پگاه در تماس باشید

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در واحد فروش و بازاریابی واحد مرغ در تماس باشید

گروه جهان نما

زنجیره تولید و توزیع گوشت مرغ

زنجیره تولید و توزیع گوشت مرغ